Start Jakość gazu Historia Oddziały SIPTNIG Kontakt Archiwum Zaloguj  
 
 
Rys historyczny
Poniedziałek, 06/09/2010 - 09:21:23

W 1964 r. grupa gdańskich inżynierów i techników - głównie byłych pracowników zatrudnionych w tym czasie w przemyśle naftowym - zainicjowała utworzenie Oddziału SITPNaft w Gdańsku. Terenem pierwszych działań było Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych (później Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne), w którym rozwiązaniu uległo Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Na zebraniu organizacyjnym zwołanym w maju 1964 r. z udziałem Sekretarza Generalnego SITPNaft inż. Tadeusza Porębalskiego uczestniczyły 43 osoby, w tym 24 z Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i 19 osób zatrudnionych w innych zakładach pracy.

Drugie Walne Zebranie kandydatów na członków Stowarzyszenia odbyło się również z udziałem Sekretarza Generalnego we wrześniu 1964 r. w budynku NOT, mieszczącym się wówczas przy ul. Wały Jagiellońskie 38.

30 listopada 1964 r. decyzją Zarządu Głównego SITPNaft został powołany Oddział w Gdańsku i zarejestrowany w Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Głównymi inicjatorami i organizatorami utworzenia Kół i Oddziału byli:

 • mgr inż. Kazimierz Ślączka - liczący wówczas 79 lat, serdeczny przyjaciel i doradca ds. przemysłu naftowego I-go Prezydenta RP Gabriela Narutowicza,
 • mgr inż. Ryszard Wojtasiewicz - absolwent AGH, związany z przemysłem naftowym tradycjami rodzinnymi,
 • Mieczysław Stolarski - były pracownik rafinerii i gazoliniarni w Drohobyczu,
 • Jerzy Gołkowski - asystent na kopalni ropy naftowej w Borysławiu.

Działalnością Oddziału od 1964 r. kierowali Prezesi:

 • Karol Zieliński (w latach 1964 - 1965),
 • Ryszard Wojtasiewicz (1965 - 1975),
 • Zbigniew Urych (1975),
 • Aleksander Romanowski (1975 - 1981),
 • Karol Sęp (1981 - 1984),
 • Ryszard Wojtasiewicz (1984 - 1992),
 • Ryszard Wrzosek (1992 - 1996),
 • Jan Kurek (1996 - 2000),
 • Edward Cejko (2000 - 2004),
 • Zdzisław Nowak (2004 - ),

Początki naszego Oddziału były trudne. Byliśmy pierwszą jaskółką rozbudowy przemysłu naftowego na Wybrzeżu. Od momentu założenia nasz Oddział wchodził wraz z 16 Oddziałami innych stowarzyszeń w skład Wojewódzkiego Komitetu Porozumiewawczego NOT w Gdańsku, aż do czerwca 1966 r., kiedy to WKP NOT został przemianowany na Oddział Wojewódzki NOT. Pod koniec 1966 r. Oddział SITPNaft liczył 72 osoby.

W tym czasie działalność merytoryczna obejmowała organizowanie odczytów specjalistycznych, projekcje filmów, wyjazdy techniczne. Członkowie Oddziału współdziałali w organizacji i prowadzeniu kursów i szkoleń zakładowych opracowując ich programy i pełniąc funkcje wykładowców.

W okresie od 1966 r. do końca 1976 r. powstały dwa nowe Koła Zakładowe: w Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Gdańsku oraz w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.

Stan osobowy pod koniec 1976 r. liczył 222 członków indywidualnych i 3 członków zbiorowych.

W 1979 r. powstało nowe Koło Zakładowe przy WOPN „Petrobaltic”, a członkami naszego Stowarzyszenia zostało kilku kolegów z byłego ZSRR i NRD. W następnej kolejności w 1985 r. powstało Koło Zakładowe w Pomorskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa. Oddział nasz był najliczniejszy w 1988 r. - liczył 408 członków. W jego skład wchodziło 5 Kół Zakładowych i 1 Koło Młodzieżowe - V klasa Technikum Wiertniczego w Gdańsku, założone staraniem Oddziału.

Przynależność do Stowarzyszenia wynikała z chęci współuczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju regionu i doskonalenia zawodowego. Do Kół wstępowali młodzi technicy i inżynierowie, widząc w tym szansę dla siebie. Koła organizowały bowiem szkolenia zawodowe, kursy języków obcych, spotkania towarzyskie.

W tym czasie działalność Oddziału opierała się na aktywności Kół Zakładowych poprzez włączanie się w szereg imprez organizowanych centralnie i z inicjatywy Oddziału, jak np.:

 • Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne Krajów Socjalistycznych w Gdańsku w 1986 r.
 • XXI Kongres Techników Polskich w kwietniu 1987 r.
 • XXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG w listopadzie 1988 r.
 • Inicjatywa i współorganizacja przy tworzeniu zasadniczej Szkoły Wiertniczej w latach 1965 - 1971, Studium Policealnego Wiertnictwa w latach 1968 - 1973 oraz Technikum Wiertniczego w latach 1986 - 1994.

Z uwagi na rozwiązanie się Koła Zakładowego przy Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Gdańsku i przeniesieniu kadry - ilość członków zaczęła maleć tak, że w 1991 r. wynosiła 214 osób.

Lata 90. to trudny okres, a może nawet przełomowy w działalności Stowarzyszenia. Dawne formy działania przestały być atrakcyjne, a kadra inżynieryjno - techniczna szczególnie ostro odczuła finansowe skutki zachodzących przemian systemowych w kraju.

W roku 1996 oddzieliło się od nas Koło Zakładowe przy CPN w Gdańsku, wchodząc w skład Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. Oddział Gdański liczył 200 członków. Zaczęto poszukiwać nowych form pracy. Koła Zakładowe pracowały zgodnie z wytyczoną działalnością statutową Stowarzyszenia przy zrozumieniu i poparciu Dyrekcji Zakładów.

W roku 2001 utworzony został w ramach Koła Rafinerii Gdańskiej S.A. - Klub SITPNiG przy firmie Siarkopol S.A. w Gdańsku.

Rok 2004 zaowocował utworzeniem nowego Koła Zakładowego w firmie METRIX S.A. w Tczewie oraz wydzieleniem się ze struktur Koła przy Pomorskim Zakładzie Gazowniczym w Gdańsku - Koła przy Rejonie Gazowniczym Rumia.

Obecnie Oddział SITPNiG w Gdańsku zrzesza 446 członków indywidualnych i 4 członków zbiorowych.

Coroczne spotkania Zarządu Oddziału z Dyrekcjami Zakładów przy udziale przedstawicieli Zarządu Głównego są okazją do podsumowania efektów działania, wspólnego określenia kierunków oraz propagowania myśli technicznej. Uzyskana aprobata działalności świadczy o wzajemnym zrozumieniu problemów branży i koniecznym poszukiwaniu rozwiązywania wspólnych problemów.

W okresie minionej kadencji Zarządu Oddziału - organizowane były sympozja, konferencje i seminaria, zarówno dla naszych członków, jak i mające zasięg ogólnokrajowy.

Z ważniejszych spotkań należy wymienić:

 • Kierunki rozwoju energetyki w I dekadzie nowego tysiąclecia w rejonie Pomorza,
 • Zmiany w sektorze naftowym na świecie,
 • Wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania silników spalinowych,
 • Sytuacja na światowym rynku paliw i wpływ tego rynku na warunki w Polsce,
 • Ekologia w przemyśle rafineryjnym,
 • Rozwój gazyfikacji w Polsce i dywersyfikacja dostaw gazu,
 • Gaz ziemny w transporcie miejskim,
 • Normy w Unii Europejskiej a spełnienie ich wymagań w Polsce,
 • Alternatywne źródła energii,
 • Budowa kompleksu IGCC jako istotny element strategii rozwoju Rafinerii Gdańskiej,
 • Polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej,
 • Problematyka związana z projektowaniem i budową systemów sprężania gazu towarzyszącego ropie naftowej oraz przesyłu gazu z Morskiej Kopalni Ropy do Energociepłowni Gazowej we Władysławowie.

Nowa kadencja Oddziału rozpoczęła się seminarium naukowo - technicznym organizowanym na promie do Szwecji przez Koło SITPNiG METRIX S.A. na temat nowoczesnych metod pomiaru i rozliczania gazu.

Ważnym elementem naszej działalności było podjęcie współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz Kopalniami Ropy i Gazu w Hodoninie na Morawach. Członkowie naszego Stowarzyszenia trzykrotnie uczestniczyli w wyjeździe technicznym do Czech, zapoznając się z problematyką branży naftowej i gazowniczej.

Również współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Kołami Zakładowymi z innych regionów Polski - Sanok, Krosno, Odolanów, Zakrzewo k/Poznania - rozwija się poprzez poznawanie technik i technologii pracy poszczególnych dziedzin w tej branży.

Rok 2003 był ogłoszony przez Sejm RP "Rokiem Ignacego Łukasiewicza" - twórcy światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. Z tej okazji członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w:

 • międzynarodowych konferencjach organizowanych w Muzeum - Skansenie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce k/Krosna
 • wycieczkach techniczno - turystycznych na Ukrainę "Śladami Łukasiewicza".

Przy Oddziale w Gdańsku działa ponadto Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzjąPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki do sprawdzania kwalifikacjina uprawnienia energetyczne (dozorowe i eksploatacyjne) dla pracowników zarówno naszych zakładów, jak i na zlecenia zewnętrzne.

Pomimo bardzo aktywnej pracy zawodowej wszystkich członków Stowarzyszenia, konieczności ciągłego dokształcania się - łączą nas wspólne zainteresowania i chęć działania. Obecność Kół w Zakładach i ich różnorodna forma funkcjonowaniawinny wpływać pozytywnie na tworzenie atmosfery życzliwości, podnoszenia kwalifikacji, integracji pracowników oraz określać etyczne zasady postępowania kadry inżynieryjno - technicznej.

W obecnej kadencji (2004 - 2008) - władze Zarządu Oddziału przedstawiają się następująco:

 • Zarząd Oddziału:
 • Prezes - Zdzisław Nowak
 • Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Dariusz Skurczyński
 • Wiceprezes ds. Finansowych - Urszula Rożnowska
 • Wiceprezes - Alicja Karczewska
 • Wiceprezes - Marian Kamiński
 • Wiceprezes - Arkadiusz Chmielewski
 • Sekretarz - Maria M. Celej
 • Zastępca Sekretarza - Irena Radziejowska
 • Skarbnik - Maria Łuszcz
 • Zastępca Skarbnika - Zbigniew Oskroba
 • Członkowie:
 • Przewodniczący KZ przy PZG - Tadeusz Kuśmierek
 • Przewodniczący KZ przy RG Rumia - Dariusz Zarach
 • Przewodniczący KZ przy Grupie LOTOS S.A. - Sławomir Jankowski
 • - Jolanta Nowak
 • - Marek Bistram
 • - Jerzy Mydłowski
 • Komisja Rewizyjna:
 • Przewodnicząca - Jolanta Orłowska
 • Sekretarz - Irena Postój
 • członkowie -Waldemar Piotrowski
 • Zbigniew Warzewski
 • Alicja Kobiela


« powrót

Polecamy:
Regulaminy
Zarząd Oddziału SITPNIG
Rys historyczny
Statut
Jak zostać członkiem
Organizacja
Koła przy SITPNIG Gdańsk
Inne stowarzyszenia
Warto zwiedzić
Linki
Galeria zdjęć
Jakość gazu
Stopka redakcyjna:
Archiwum artykułów
Statystyki
Stopka redakcyjna
Humor
Najnowsze artykuły:
23/10/2017 - 02:16
Komisja Europejska zamierza prowadzić konsultacje m.in. z Rosją i Ukrainą w sprawie planowanych przepisów, które będą dotyczy...
22/10/2017 - 14:48
W październiku niezależny dostawca gazu Duon rozpoczął import LNG z Litwy, choć spółka mogłaby przecież kupować płynny gaz w...
19/10/2017 - 08:41
Polska ma szansę na stworzenie gazowego hubu. Mógłby stać się on ważnym miejscem obrotu gazem dla całego regionu. Co trzeba z...
19/10/2017 - 07:26
Choć w Polsce elektroenergetyczne sieci przesyłowe, czyli te wysokich i najwyższych napięć, mają niektóre parametry gorsze, n...
16/10/2017 - 22:28
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała aneks do bezterminowej umowy na dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego...
Partnerzy:
Co na to Murphy?
To co wygląda łatwo - jest trudne. To co wygląda trudno - jest niemożliwe. To co wygląda na niemożliwe - potrafi rozwiązać moja teściowa i to bez pomocy komputera.

 
  Start   Archiwum publikowanych artykułów   Jakość gazu   Regulaminy   Rys historyczny   Zarząd Oddziału SITPNIG   Oddziały SIPTNIG   Statut   Jak zostać członkiem
Organizacja   Koła przy SITPNIG Gdańsk   Inne stowarzyszenia   Warto zwiedzić   Linki   Galeria zdjęć   Kontakt  
SITPNiG   Pomorska Spółka Gazownictwa   CP Energia   LOTOS   PGNiG   Wirtualny Nowy Przemysł  

© 2007-2012 SITPNiG - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Gdańsk

Realizacja: 4mpproject.pl